Monday, May 15, 2006

 

PELAKSANAAN CAJ PEMBANGUNAN DI DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR.1.0 PENDAHULUAN

Tujuan caj pembangunan adalah untuk menampung peruntukan menyediakan dan mempertingkatkan kos infrastruktur dan kemudahan pada kawasan tersebut akibat daripada kelulusan perancangan yang diberikan.

Peraturan pembayaran caj pembangunan telah mula digunapakai di Bandaraya Kuala Lumpur sejak tahun 1970 selaras dengan pemakaian Ordinan No. 46 (Kuasa-Kuasa Perlu) Dharurat, 1970. Peruntukan tersebut juga terkandung di dalam Akta (Perancangan ) Wilayah Persekutuan, 1982 (Akta 267)

Tujuan kertas ini adalah untuk menerangkan amalan pelaksanaan caj pembangunan di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Kertas ini dibahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian pertama akan menerangkan peruntukan perundangan yang berkaitan dnegan caj pembangunan. Bahgaian kedua meruapakan prosedur yang diamalkan dan bahagian ketiga menerangkan isu-isu pelaksanaan yang dihadapi oleh DBKL.
2.0 DEFINASI CAJ PEMBANGUNAN

Caj pembangunan ialah satu levi yang dikeankan ke atas pemohon atau pemilik tanah ke atas kelulusan perancangan yang melibatkan atas sebab-sebab berikut:

a) Kelulusan pembangunan yang terlibat dengan penukaran zon kepadatan penduduk dan penukaran zon guna tanah yang dikeluarkan oleh Datuk Bandar telah menaikakan nilai tanah.
b) Pembangunan yang tidak menyediakan tempat letak kereta yang secukupnya
c) Terdapat lebihan luas lantai daripada nisbah plot yang dinyatakan dalam pelan pembangunan
d) Terdapat lebihan unit di atas ketumpatan purata kediaman yang dinyatakan dalam perintah pembangunan.


3.0 PERUNTUKAN PERUNDANGAN

3.1 AKTA (PERANCANGAN) WILAYAH PERSEKUTUAN 1982

Menurut Seksyen 40(1) Akta 267, Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982, menjelaskan bahawa caj pembangunan dengan kadar yang ditetapkan adalah dikenakan apabila sesuatu Pelan Tempatan melibatkan pertukaran kegunaan, kepadatan, nisbah plot atau luas lantai berkenaan dengan mana-mana tanah dan kerana itu menaikkan nilai tanah. Sesuatu caj pembangunan mengikut kadar yang ditetapkan hendaklah dilevi berkenaan dengan apa-apa pembangunan tanah yang dimulakan, diusahakan atau dijalankan mengikut pertukaran itu.

Seksyen 40 (2) (b), Akta 267 juga menyatakan bahawa suatu syarat tambahan bahawa Datuk Bandar boleh menerima pembayaran sesuatu caj pembangunan mengikut kadar yang ditetapkan menggantikan peruntukan bagi ruang meletak kereta yang tidak disediakan.

Manakala Seksyen 41(3) memperuntukan kuasa kepada Datuk Bandar untuk bila-bila masa mengubah sesuatu perintah memberi kebenaran perancangan bagi apa-apa pembangunan jika ia berpuas hati bahawa selepas perintah itu dikeluarkan kepadatan, luas lantai atau nisbah plot yang menjadi asas caj pembangunan itu hendaklah menentukan caj pembangunan yang baru dengan sewajarnya dan membuat sesuatu perintah pembangunan bagi maksud itu.


3.2 KAEDAH-KAEDAH PERANCANGAN

Terdapat empat Kaedah yang berkaitan dengan caj pembangunan

a. Kaedah-kaedah (Perancangan) (Caj Pembangunan) Bandaraya Kuala Lumpur, 1979 yang diperbuat di bawah Akta (Perancangan) Bandaraya Kuala Lumpur, 1973
b. Kaedah-kaedah Rancangan (Caj Pembangunan) (Pindaan) 1982 yang diperbuat di bawah Akta (Perancangan) Bandaraya Kuala Lumpur, 1973
c. Kaedah-kaedah (Perancangan) (Zon dan Kepadatan) Wilayah Persekutuan 1985 diperbuat di bawah Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan, 1982
d. Kadar Bunga atas Ansuran Caj Pembangunan 1993 yang diperbuat di bawah Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan, 1982


3.2.1 KAEDAH-KAEDAH (PERANCANGAN) (CAJ PEMBANGUNAN) BANDARAYA KUALA LUMPUR, 1979

Ringkasan Kandungan

Kaedah 2 :- Menetapkan Kadar Bayaran caj pembangunan

Kaedah 3 : Berkaitan Borang A, - Permohonan penaksiran caj pembangunan

Kaedah 4 : Berkaitan Borang B - Borang tuntutan caj pembangunan

Kaedah 6 : Memberi kuasa kepada Datuk Bandar menentukan kadar pendudukan unit kediaman bagi pengiraan kepadatan pembangunan kediaman

Kaedah 8 : Memberi kuasa kepada Datuk Bandar mengecualikan mana-mana pembangunan atau kelas pembangunan daripada tanggungan membayar kesemua atau mana-mana bahagian caj pembangunan yang kena dibayar

Kaedah 9 : Berkaitan Borang D - Borang pengubahan amaun caj pembangunan

3.2.2 KAEDAH-KAEDAH (PERANCANGAN) (CAJ PEMBANGUNAN) BANDARAYA KUALA LUMPUR, 1982


Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Caj Pembangunan) Bandaraya Kuala Lumpur, 1982 hanya melibatkan pindaan kepada kadar bayaran caj pembangunan. Kadar Bayaran Caj Pembangunan terkini adalah seperti ditunjukkan pada Jadual 1.


Jadual 1: Kadar Bayaran Caj Pembangunan

JADUAL PERTAMA
(Kaedah 2)

Jenis Pembangunan
Caj Pembangunan

1.
Pembangunan yang melibatkan sesuatu lebihan di atas luas lantai yang dinyatakan dalan pelan pembangunan
Bagi lingkungan No. 1, 2 dan 3 Pelan Pembangunan Lengkap No. 1039
RM6.00 bagi satu kaki persegi lebihan luas lantai

Bagi mana-mana kawasan lain
RM4.00 bagi satu kaki persegi lebihan luas lantai

2.
Pembangunan yang melibatkan sesuatu lebihan di atas ketumpatan purata kediaman yang dinyatakan dalam pelan pembangunan
a) Bagi lingkungan-lingkungan No. 1, 2 dan 3 Pelan Pembangunan Lengkap No. 1039, RM6,000.00 bagi satu unit kediaman yang dinyatakan
b) Bagi mana-mana kawasan lain, RM4,000.00 bagi satu unit kediaman yang melebihi ketumpatan purata kediaman bagi satu ekar.

3.
Pembangunan tertakluk kepada syarat yang menghendaki diperuntuk- kan tempat-tempat bagi meletak kereta
RM15,000.00 bagi tiap-tiap tempat letak kereta yang tidak diperuntukkan
4.
Pembangunan yang melibatkan penukaran kegunaan tanah kepada apa-apa kegunaan tanah yang tidak menepati pelan pembangunan
Jika nilai tanah bertambah akibat penukaran kegunaan tanah, 30% daripada perbezaan nilai tanah akibat penukaran tersebut.
5.
Pembangunan yang melibatkan penukaran zon ketumpatan
Jika nilai tanah bertambah akibat penukaran zon ketumpatan, 30% daripada perbezaan nilai tanah akibat daripada penukaran tersebut dan RM4,000.00 bagi tiap-tiap unit tambahan akibat penukaran itu.


3.2.3 KAEDAH-KAEDAH (PERANCANGAN) (ZON DAN KEPADATAN) WILAYAH PERSEKUTUAN 1985

Kaedah-kaedah (Perancangan) (Zon dan Kepadatan) Wilayah Persekutuan 1985 diperbuat di bawah Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan, 1982
Kaedah ini menetapkan tanah yang tidak termasuk dalam Pelan Pembangunan Lengkap No. 1039, 1040 dan 1041 adalah dizonkan sebagai kediaman dengan kepadatan 60 orang se ekar


3.2.4 KADAR BUNGA ATAS ANSURAN CAJ PEMBANGUNAN 1993

Kadar Bunga atas Ansuran Caj Pembangunan 1993 diperbuat di bawah Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan, 1982. Datuk Bandar menetapkan bunga yang kena dibayar atas semua ansuran caj pembangunan pada kadar 8% setahun.


4.0 KAEDAH PENGIRAAN PENGIRAAN CAJ PEMBANGUNAN

Pengiraan caj pembangunan melalui dua kaedah. Kaedah pertama adalah merujuk kepada Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta dan kaedah pengiraan terus berdasarkan kadar-kadar yang telah ditetapkan seperti yang ditunjukan pada Jadual 2 dan Jadual 3.

Jadual 2: Kaedah Pengiraan Caj Pembangunan.

KATEGORI
JENIS CAJ
KAEDAH NILAIAN
JAB. PENGENDALI
Kenaikan nilai tanah
· Penukaran zon guna tanah

· Penambahan kepadatan kediaman
· Kaedah perbandingan terus (Comparison Method)

· Kaedah nilai baki (Residual Method)
Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
Lebihan daripada piawaian
· Lebihan luas lantai

· Lebihan unit kediaman
· Kiraan terus
Jabatan Perancangan dan Kawalan Bangunan
Kekurangan tempat letak kereta
· Kekurangan tempat letak kereta
· Kiraan terus
Jabatan Perancangan dan Kawalan Bangunan

Jadual 3: Asas Penetapan Penilaian Caj Pembangunan


ASPEK

Asas Penilaian Caj Pembangunan

Guna tanah

· PPL No. 1039 dan 1041 bagi kawasan dalam lingkungan 36 batu persegi
· Pelan Susun Atur yang diwartakan mengikut Notis di bawah Sek. 7 (5), Akta 107
· Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Zon dan Kepadatan) 1985
· Kelulusan Perintah Pembangunan yang masih berkuatkuasa bagi penukaran zon guna tanah yang telah melunaskan bayaran caj pembangunan


Kepadatan

· PPL No. 1039 dan 1040 bagi kawasan dalam lingkungan 36 batu persegi
· Pelan Susunatur yang diwartakan mengikut Notis di bawah Sek. 7 (5), Akta 107
· Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Zon dan Kepadatan) 1985
· Kelulusan Perintah Pembangunan yang masih berkuatkuasa bagi penambahan kepadatan kediaman yang telah melunaskan bayaran caj pembangunan


Nisbah Plot

· Kadar 3.0 bagi kegunaan perdagangan terhad
· Kadar 4.0 bagi kegunaan perdagangan
· Kadar 5.0 bagi kegunaan hotel dan pangsapuri servis

Kadar pendudukan kediaman

5 orang seunit

Kadar keperluan tlk

Ditetapkan mengikut keputusan dasar oleh Jawatankuasa Perancang Bandar DBKL
4.1 Kenaikan Nilai Tanah (Penukaran Zon Gunatanah dan Penambahan Kepadatan Penduduk

Jumlah caj ditetapkan oleh Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, DBKL.

Caj yang dikenakan ialah 30% ke atas kenaikan nilai tanah.

4.2 Pembangunan Campuran Perdagangan /Perdagangan Terhad

Pembangunan canpuran perdagangan/perdagangan terhad dan hotel adalah dianggap pembangunan perdagangan. Bagi menentukan sama ada sesuatu pembangunan itu tertakluk lepada caj lebihan luas lantai atau tidak, maka hendaklah dapatkan nisbah plot keseluruhan pembangunan iaitu dengan membahagikan jumlah luas lantai keseluruhan dengna luas tapak. Jika nisbah plot keseluruhan melebihi nisbah plot yang dibenarkan tanpa caj (iaitu sama ada 3.9, 5.2 atau 6.5), maka pengiraan terperinci perlu dijalankan bagi menentukan sama ada pembangunan itu melibatkan lebihan luas lantai dan seterusnya menentukan amaun caj pembangunan.

Pengiraan dibuat dengan menentukan peratusan ruang lantai perdagangan dan hotel berbanding dengan ruang lantai keseluruhan bagi mendapatkan jumlah luas lantai dibenarkan tanpa caj.
Contoh

a. Luas tapak : 50,000 kp
b. Zon gunatanah : Perdagangan
c. Nisbah plot yang dibenarkan tanpa caj
Perdagangan : 5.2
Hotel : 6.5
d. Kadar caj : RM4.00 sekaki perseguí
e. Pecahan kegunaan lantai :


Kegunaan
Luas lantai (kp)


Peratusan
Belibelah
100,000
350,000
18.18
63.63
Pejabat
250,000

45.45

Hotel
200,00


36.37
Jumlah

550,000

100


Kaedah Pengiraan

a. Nisbah plot keseluruhan = 550,000
50,000
= 11.0

b. Luas lantai dibenarkan bagi pembangunan perdagangan 5.2 x 50,000 x 63.63% = 165,438 kp

c. Luas lantai dibenarkan bagi pembangunan hotel
6.5 x 50,000 x 36.37% = 118,202.50 kp

d. Oleh itu jumlah luas lantai yang dibenarkan bagi pembangunan ini adalah = 283,640.50 kp

e. Lebihan luas lantai :
Jumlah keseluruhan - Jumlah luas lantai yang dibenarkan
ruang lantai
550,000 kp – 283,640.50 kp = 266,359.50 kp

f. Caj pembangunan bagi lebihan luas lantai :
266,360 x RM4.00 = RM1,065,440.00

Kediaman = 916063 kp4.3 Pembangunan Campuran Perdagangan dan Kediaman

Pembangunan bercampur perdagangan dan kediaman yang mengandungi ruang perdagangan melebihi 15% daripada jumlah keseluruhan ruang lantai hendaklah dianggap sebagai pembangunan perdagangan (JKPB 24.9.1998). Oleh yang demikian, bagi menentukan sama ada sesuatu pembangunan itu tertakluk lepada caj pembangunan lebihan luas lantai atau sebaliknya, maka dapatkan nisbah plot pembangunan keseluruhan iaitu dengan membahagikan jumlah luas lantai keseluruhan dengan luas tapak.

Jika nisbah plot pembangunan keseluruhan melebihi nisbah plot dibenarkan tanpa caj, maka lebihan luas lantai tersebut adalah tertakluk kepada bayaran caj pembangunan lebihan luas lantai. Sebaliknya jira nisbah plot keseluruhan kurang daripada nisbah plot yang dibenarkan, maka pembangunan tersebut tidak akan dikenakan caj lebihan ruang lantai.

Pengiraan lebihan luas lantai adalah dibuat dengan menentukan lebihan luas lantai ruang perdagangan terlebih dahulu dan diikuti dengan ruang lantai kediaman.

a. Sekiranya nisbah plot bagi ruang lantai perdagangan telah pun melebihi nisbah plot yang dibenarkan tanpa caj, maka sebahagian ruang lantai perdagangan yang berlebihan serta serta keseluruhan ruang kediaman tertakluk kepada caj pembangunan lebihan ruang lantai perdagangan dan bilangan unit kediaman.

b. Sekiranya nisbah plot bagi ruang perdagangan kurang daripada nisbah plot yang dibenarkan tetapi nisbah plot keseluruhan didapati melebihi nisbah plot yang dibenarkan, maka lebihan luas lantai berkenaan adalah dianggap sebagai melibatkan sebahagian ruang kediaman. Caj pembangunan lebihan luas lantai akan dikenakan ke atas sebahagian ruang kediaman yang berlebihan berdasarkan jumlah lebihan purata unit kediaman.

Contoh

a. Luas lantai : 50,000 kp
b. Pecahan luas lantai :


KEGUNAAN
LUAS LANTAI (KP)
Belibelah
50,000
Pejabat
150,00
Kediaman
202,000
JUMLAH
402,000

c. Pecahan Unit
d. Zon gunatanah : Perdagangan
e. Nisbah plot dibenarkan : 5.2
tanpa
f. Kadar caj
- RM4.00 sekaki persegi bagi ruang perdagangan
- RM4,000.00 seunit bagi ruang kediaman


Kaedah Pengiraan

a. Kirakan nisbah plot keseluruhan dan nisbah plot bagi ruang perdangan sahaja.

Nisbah plot keseluruhan :

402,000 = 8.04
50,000

Nisbah plot bagi ruang perdagangan sahaja :

200,000 = 4
50,000

Nota:

Nisbah plot bagi ruang lantai perdagangan di atas adalah kurang daripada nisbah plot dibenarkan tanpa caj. Ini bermakna lebihan luas lantai melibatkan sebahagian ruang lantai kediaman.

b. Jumlah lebihan luas lantai

Jumlah luas lantai keseluruhan : 402,000 kp

Luas lantai dibenarkan tanpa
Caj : 5.2 x 50,000
= 260,000 kp

Lebihan luas lantai : 402,000 – 260,000
= 142,000 kp


c. Dapatkan purata luas lantai untuk setiap unit kediaman
Luas lantai kediaman : 202,000 kp
Bilangan unit : 210 unit
Purata luas lantai seunit : 202,000
210
= 962 kp


d. Dapatkan bilangan lebihan unit kediaman


Lebihan luas lantai
Luas lantai purata unit kediaman

142,000 = 147.60
962

= 148 unit

e. Caj pembangunan
148 x RM4,000.00 = RM595,000.00


4.4 Kekurangan ruang letak kereta

Contoh

- Jumlah ruang letak kereta = 5
Yang tidak disediakan
- Caj Pembangunan = RM15,000.00 x 5
= RM75,000.00


4.5 Petak Letak Kereta Yang Diguna Untuk Kegiatan Mencuci dan Mengilat Kereta

Contoh

- Jumlah ruang letak kereta yang digunakan = 6

- Caj pembangunan = RM5,000.00 x 6
= RM30,0005.0 PENGECUALIAN CAJ PEMBANGUNAN

Berdasarkan peruntukan Akta 267, Datuk Bandar mempunyai kuasa untuk mengecualikan mana-mana pembangunan dari membayar semua atau mana-mana bahagian daripada caj pembangunan walaupun selepas Borang B telah dikeluarkan (JKPB 12.10.1995)

Antara pembangunan yang dikecualikan daripada pembayaran caj pembangunan adalah cadangan pembangunan di dalam kawasan Taman Teknologi Malaysia. Pengecualian ini diberikan memandangkan pemilik tanah di taman Teknolgi Malaysia iaitu Persuruhjaya Tanah Persekutuan dan lot-lot kecil berkenaan telah dikeluarkan untuk maksud Taman Teknologi (JKPB 6.6.1996)

Semua premis-premis kedutaan asing, tertakluk kepada disahkan melalui Wisma Putra (reciprocal agreement) juga diberikan pengecualian caj pembangunan

Pembangunan pelajaran, institusi, tempat ibadat, pembangunan swasta yang mempunyai ekuiti Bumiputra, Kawasan Rezab Melayu dan Skim perumahan kos rendah mendapat insentif pengecualian bayaran caj pembangunan seperti ditunjukkan pada Jadual 4.

Jadual 4: Insentif-insentif Pengecualian Caj Pembangunan


JENIS PEMBANGUNAN
KADAR PENGECUALIAN
1
Pelajaran, institusi dan projek-projek lain untuk tujuan awam yang diusahakan oleh Kerajaan
· Pengecualian 100% semua caj pembangunan
2
Tempat-tempat beribadat
· Pengecualian 100% semua caj pembangunan
3
Pembangunan swasta oleh Bumiputra dimiliki sepenuhnya atau dengan pemilikan ekuiti 51%
· Pengecualian 30% caj pembangunan bagi penukaran zon kegunaan tanah/ penambahan ketumpatan kediaman (kenaikan nilai tanah)
· Pengecualian 30% caj pembangunan (untuk unit-unit kediaman yang melebihi ketumpatan yang dibenarkan
· Tambahan (bonus) 30% kepada nisbah plot yang biasanya dibenarkan tanpa caj pembangunan
4
Pembangunan usaha sama di antara pemaju-pemaju bumiputra dengan pemaju-pemaju bukan bumiputra ialah 50% atau kurang daripadanya
· Peratusan pengecualian/ bonus hendaklah seimbang dengan 30% mengikut peratusan ekuiti bumiputra.

Contoh: Pembangunan usahasama dengan 30% ekuiti bumiputra layak untuk (30% daripada 30%) iaitu 9%
5
Pembangunan di Kawasan Tanah Rizab Melayu
· Pengecualian 100% caj pembangunan bagi penukaran zon guna tanah /penambahan kepadatan kediaman
6
Skim perumahan kos rendah
· Pengecualian caj penambahan kepadatan kediaman
· Bagi skim perumahan pelbagai jenis, luas tapak rumah kos rendah diambil kira untuk pengiraan kepadatan keseluruhan skim tanpa unit kos rendah
6.0 BENTUK BAYARAN CAJ PEMBANGUNAN

Terdapat dua bentuk pebayaran caj pembangunan sebelum Perintah Pembangunan dikeluarkan iaitu secara bayaran penuh ataupun bayaran secara ansuran.

Kelonggaran pembayaran secara ansuran diberikan kepada pemilik/pemaju yang dikenakan caj pembangunan melebihi RM 20,000. Manakala pemilik/ pemaju yang dikenakan caj pembangunan kurang daripada RM 20,000 perlu membayar caj pembangunan secara penuh.

Pembayaran caj pembangunan secara pembayaran secara ansuran untuk amaun caj pembanguna yang melebihi RM20,000 sehingga RM 100,000
a. Pemohon dikehendaki membayar RM 20,000 sebagai bayaran pertama. Bayaran pertama perlu dijelaskan sebelum Perintah Pembagunan dikeluarkan
b. Baki amaun perlu dijelaskan secara ansuran bulanan/setiap 3 bulan sekali dalam tempoh 12 bulan dari tarikh Perintah Pembangunan dikeluarkan.
c. Jadual Pembayaran Ansuran perlu dikemukakan kepada Bendahari Bandaraya untuk dipersetujui. Bayaran ansuran hendaklah dijelaskan mengikut jadual yang telah ditentukan serta mengikut kehendak-kehendak dan peraturan Bendahari Bandaraya.


Pembayaran caj pembangunan secara pembayaran secara ansuran untuk amaun caj pembangunan yang melebihi RM 100,000 sehingga RM 1,000,000.
a. Pemohon dikehendaki membayar 20% daripada amaun yang dikenakan ataupun RM 20,000 sebagai bayaran pertama. Bayaran pertama perlu dijelaskan sebelum Perintah Pembangunan dikeluarkan
b. Baki amaun perlu dijelaskan secara ansuran bulanan/setiap 3 bulansekali dalam tempoh24 bulan dari tarikh Perintah Pembangunan dikeluarkan.
c. Jadual Pembayaran Ansuran perlu dikemukakan kepada Bendahari Bandaraya untuk dipersetujui. Bayaran ansuran hendaklah dijelaskan mengikut kehendak-kehendak dan peraturan Bendahari Bandaraya.

Pembayaran caj pembangunan secara pembayaran secara ansuran untuk amaun caj pembangunan yang melebihi RM 1,000,000.
a. Pemohon dikehendaki membayar 20% daripada amaun yang dikenakan sebagai bayaran pertama. Bayaran pertama perlu dijelaskan sebelum Perintah Pembangunan dikeluarkan
b. Baki amaun perlu dijelaskan secara ansuran bulanan/setiap 3 bulansekali dalam tempoh 24 bulan dari tarikh Perintah Pembangunan dikeluarkan.
c. Jadual Pembayaran Ansuran perlu dikemukakan kepada Bendahari Bandaraya untuk dipersetujui. Bayaran ansuran hendaklah dijelaskan mengikut jadual yang telah ditentukan serta mengikut kehendak-kehendak dan peraturan Bendahari Bandaraya.

7.0 PEMULANGAN BAYARAN CAJ PEMBANGUNAN

Caj pembangunan yang telah dibayar oleh seseorang pemohon boleh dipulangkan jika pemohon sendiri meminta untuk pengembalian wang tersebut apabila beliau mengesahkan tidak lagi berminat melaksanakan kelulusan pembangunan tersebut.

Permohonan pemulangan caj pembangunan perlu dibuat secara resmi untuk pertimbangan Jawatankuasa Perancang Bandar. Sebelum pemulangan caj pembangunan boleh dibuat, Perintah Pembangunan yang telah dikeluarkan oleh pemohon perlu dibatalkan terlebih dahulu. Dokumen-dokumen pembatalan ini termasuklah resit bayaran asal, salinan Perintah Pembangunan asal termasuk Perintah Pembangunan pelanjutan (sekiranya ada), pelan-pelan cadangan yang telah diluluskan dan lain-lain dokumen berkaitan.

Caj pembangunan yang boleh dikembalikan hanya bagi bayaran kekurangan tempat letak kereta, lebihan luas lantai dan lebihan unit kediaman. Caj pembangunan bagi kenaikan nilai tanah (penukaran guna tanah dan penambahan kepadatan kediaman) hanya boleh dipulangkan sekiranya syarat dalam hakmilik tanah masih kekal untuk tujuan asal dan segala permohonan ke Jabatan Tanah dan Galian bagi tujuan perlaksanaan kelulusan perancangan berkenaan di batalkan


7.1 Permohonan Pemulangan Caj Pembangunan - Perintah Pembangunan Cadangan Pembangunan sahaja.

Caj pembangunan dikenakan ke atas cadangan pembangunan hendaklah berbentuk lebihan ruang lantai dan kekurangan ruang letal kereta untuk pembangunan perdagangan sahaja. Ia tidak melibatkan penukaran zon gunatanah dan penambahan kepadatan penduduk.

Caj pembangunan boleh dipulangkan lepada pemohon tetakluk lepada syarat-syarat berikut:
a. Cadangan pembangunan yang telah diberi kelulusan Perintah Pembangunan masih tidak melakukan kerja-kerja binaan di tapak, atau
b. Bagi caj pembangunan lebihan ruang lantai sekiranya kerja-kerja binaan telah dijalankan, status binaan perlulah disemak terlebih dahulu untuk mengetahui sama ada binaan yang dibuat tidak melebihi ruang lantai tersebut.
7.2 Permohonan Pemulangan Caj Pembangunan - Perintah Pembangunan Cadangan Pembangunan dan Penukaran Zon Guna Tanah

Sekiranya caj pembangunan melibatkan lebihan ruang lantai, kekurangan ruang letak kereta serta penukaran zon guna tanah. Oleh itu pemulangan caj pembangunan hanya boleh dipulangkan kepada pemohon caj pembangunan lebihan ruang lantai dan kekurangan ruang letal kereta sahaja.

Caj pembangunan boleh dipulangkan kepada pemohon tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

a. Cadangan pembangunan yang telah diberi kelulusan Perintah Pembangunan masih tidak melakukan kerja-kerja binaan di tapak, atau

b. Bagi caj pembangunan lebihan ruang lantai sekiranya kerja-kerja binaan telah dijalankan, status binaan perlulah disemak terlebih dahulu untuk mengetahui sama ada binaan yang dibuat tidak melebihi ruang lantai tersebut.

7.3 Permohonan Pemulangan Caj Pembangunan Perintah Pembangunan Cadangan Pembangunan dan Penambahan Kepadatan Penduduk.

Sekiranya caj pembangunan melibatkan lebihan ruang lantai, kekurangan ruang letak kereta serta penambahan kepadatan penduduk. Pemulangan caj pembangunan tidak boleh dibenarkan kerana lot tersebut telah berubah zon kepadatan setelah caj pembangunan yang dikenakan dibayar kepada pemohon.


8.0 PENGIRAAN MUKTAMAD


Penentuan terakhir Caj Pembangunan hendaklah dilaksanakan seperti berikut:

a. Pemohon hendaklah mengemukakan surat permohonan untuk kiraan terakhir kepada Bahagian Kawalan Bangunan, Jabatan Perancangan dan Kawalan Bangunan. Dua salinan `as built plans’ serta dokumen seperti jadual luas lantai, surat kelulusan Jabatan Kerja Awam dan Lalulintas bagi ruang letak kereta dan resit-resit bayaran hendaklah juga dikemukakan bersama. Setelah menerima permohonan,

b. Bahagian Kawalan Bangunan hendaklah menyemak dan mengesahkan bahawa `as built plans’ yang dikemukakan adalah benar dan mengikut kelulusan Bahagian Kawalan Bangunan.

c. Satu daripada salinan `as built plans’ yang telah disahkan dan jadual luas lantai serta dokumen-dokumen lain hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Kawalan Pembangunan oleh Bahagian Kawalan Bangunan untuk tindakan seterusnya.

d. Berasaskan kepada `as built plans’ yang telah disahkan oleh Bahagian Kawalan Bangunan dan jadual luas lantai yang diperakui ole pemohon, penentuan terakhir bagi Caj Pembangunan akan dibuat oleh Bahagian Kawalan Pembangunan. Seterusnya satu `Variation Order’ akan dikeluarkan kepada pemohon.8.0 KESIMPULAN

Apabila konsep caj pembangunan mula diperkenalkan pada tahun 1970 an, ianya digunakan sebagai alat bantu kawalan pembangunan untuk menyemarakkan ekonomi pada masa itu. Objektif utama adalah menggalakkan pembangunan di dalam bandar dan wang yang dikutip daripada caj pembangunan digunakan untuk meningkatkan kemudahan-kemudahan infrastruktur.

Sewaktu zaman kemelesetan pada pertengahan tahun 1980an. Konsep pembangunan ini digunakan semula sebagaialat kawalan pembangunan. Pada tempoh masa tersebut kadar caj pembangunan dikurangkan ataupun sesetengahnya dikecualikan. Kadar yang berbeza digunakan untuk kawasan yang berbeza dan bentuk pembayaran di ringankan untuk membolehkan pembayaran dibuat secara ansuran.

Konsep caj pembangunan bukan sahaja digunakan untuk mengutip hasil DBKL malahan ianya dibuat sebagai alat kawalan pembangunan untuk mencapai objektif-objektif pembangunan
.

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?